Wordless Wednesday: Eye Wept

Eye Wept

Eye Wept © Kelly Naylor 2008